برگزاری دوره های آموزشی تخصصی همراه با سمینارهای رایگان

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی همراه با سمینارهای رایگان عناوین سمینار: مدیریت فردی در زندگی و کار مهارت های فردی در محیط کار؛ و توانمند سازی کارکنان شخصیت شناسی و رفتار سازمانی سخنران: سرکار خانم عظیمه حسن زاده؛ کارشناس ارشد مدیریت… مشاهده بیشتر