موسسه آموزش تخصصی نوآوران دانش
برگزار کننده دوره ها و کارگاه های آموزش تخصصی اداری، مدیریت، پزشکی، مهارت های عمومی

با اعطای گواهینامه معتبر بین المللی